Tržní řád HMP

 21. 

NAŘÍZENÍ, 

kterým se vydává tržní řád 

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 20. 12. 2021 podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 289/2017 Sb., vydat toto nařízení: 

§ 1 

Místa pro prodej a poskytování služeb 

(1) Na území hlavního města Prahy je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1) nabízet, prodávat zboží nebo nabízet, poskytovat služby na místech uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení a v rozsahu v ní stanoveném, nejde-li o formy prodeje zboží nebo poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje, nebo které jsou zakázány. V příloze č. 1 k tomuto nařízení jsou uvedena tržiště, za která se pro účely tohoto nařízení považují též tržnice, tržní místa, restaurační zahrádky v době po 22.00 hod., místa pro konání trhů, trasy pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunutá prodejní místa, místa pro nabídku zboží a místa pro nabídku služby. 

1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Tržnice je vymezený, uzavíratelný prostor, umožňující celoroční prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1) na, za tím účelem zpravidla najatých, prodejních místech. Tento prostor umožňuje stanovit alespoň 10 prodejních míst a v době prodeje zboží a poskytování služeb musí být vybaven alespoň 10 stánky s prostory ohraničenými pevnou nebo přenosnou konstrukcí, stoly, pulty, stojany, mobilními zařízeními jako jsou účelově upravené a vybavené vozíky a vozidla, a jinými obdobnými zařízeními (dále jen „prodejní zařízení“), umístěnými na zpevněném povrchu na určených prodejních místech, jejichž rozmístění a počet v prostoru tržnice jsou určeny plánkem. Tento prostor je veřejně přístupný pouze v provozní době. 

(3) Tržiště je vymezený prostor, umožňující celoroční prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1) na, za tím účelem zpravidla najatých, prodejních místech. Tento prostor umožňuje stanovit alespoň 10 prodejních míst a v době prodeje zboží a poskytování služeb musí být vybaven alespoň 10 prodejními zařízeními, umístěnými na zpevněném povrchu na určených prodejních místech, jejichž rozmístění a počet v prostoru tržiště jsou určeny plánkem. Tento prostor je veřejně přístupný. 2 

(4) Tržní místo je místo mimo tržnice a tržiště, které je alespoň v prodejní době veřejně přístupné a na kterém se na jednom nebo více, zpravidla najatých, prodejních místech, mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1), prodává zboží a poskytují služby z prodejních zařízení, umístěných na zpevněném povrchu. Prodejní zařízení nesmí žádnou svou částí, ať pevnou nebo zavěšenou, přesahovat plochu uvedenou pro tržní místo v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Tržní místo je i místo, na kterém se prodává zboží nebo poskytují služby na plavidle či z plavidla podle jiného právního předpisu2). 

2) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

(5) Restaurační zahrádka v době po 22.00 hod. je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1), na kterém se na zpevněném povrchu prodává zboží a poskytují služby v rámci ohlašovací řemeslné živnosti „hostinská činnost“, které je k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou, určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1). Restaurační zahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna a může být vybavena chladícím zařízením na nápoje sloužícím pro provoz zahrádky, nikoliv pro prodej nápojů přes ulici. 

(6) Předsunuté prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1), na kterém je umístěno na zpevněném povrchu prodejní zařízení, ze kterého se prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako v provozovně, určené k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1), se kterou funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo se zřizuje bezprostředně u uvedené provozovny a musí s ní mít stejného provozovatele. 

(7) Místo pro konání trhu je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1), na kterém se konají příležitostné akce, při kterých je prodáváno zboží nebo jsou poskytovány služby (dále jen „trh“). Trhy se mohou konat v tržnicích, na tržištích a na dalších místech k tomu účelu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

(8) Trasa pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb je trasa vymezená názvem ulic, kterými probíhá, míst, která spojuje nebo místem, na kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují služby. Na trase uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení lze: 

a) prodávat zboží nejvýše z počtu prodejních zařízení (ruční vozíky, kola, elektromobily a podobná zařízení) stanoveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, 

b) dopravovat osoby kočáry taženými koňmi z místa pro nabídku takové služby nejvýše v počtu stanoveném v příloze č. 1 k tomuto nařízení, 

c) dopravovat osoby prostřednictvím trojkolek z místa pro nabídku takové služby nejvýše v počtu těchto vozidel stanoveném v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

(9) Prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1) v tržnicích, na tržištích, tržních místech, trzích a předsunutých prodejních místech, na kterém se prodává zboží a poskytují služby 3 

z prodejních zařízení umístěných na zpevněném povrchu mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1). 

(10) Místo pro nabídku zboží je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1), na kterém se za účelem prodeje nebo nabídky vystavuje zboží stejného druhu jako v této provozovně umístěné na zemi nebo na přenosném zařízení. To platí i tehdy, je-li takové zboží vystavováno zobrazené. Považuje se za něj i plocha, na které je uvedené zboží položeno, zavěšeno, či jiným obdobným způsobem upevněno buď přímo, nebo pomocí technického zařízení či konstrukce, jako je zeď domu mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1) nebo vchodové dveře či okenice. 

(11) Místo pro nabídku služby je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1), na kterém není celá služba realizována, ale dochází zde k její nabídce vykonávané v jakékoliv podobě, zejména formou obrazové nebo grafické upoutávky na deštnících, oděvech a jejich doplňcích. Považuje se za něj i místo, které je výchozím místem pro realizaci služby. Místem pro nabídku služby je i místo uvedené v odstavci 8 písm. b) a c). 

(12) Za kočár s koňmi se pokládá každý povoz, který se pohybuje pomocí koňské síly. Za trojkolku se pokládá vozidlo poháněné lidskou silou případně pomocným motorem. 

§ 2 

Rozdělení míst podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby 

(1) Tržní místa se podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby rozdělují na: 

a) tržní místa v centrální části hlavního města Prahy uvedená v příloze č. 2 k tomuto nařízení, u nichž konkrétní druh zboží nebo poskytované služby uvedený v příloze č. 1 k tomuto nařízení nesmí být jiný než květiny a doplňkový sortiment, který se ke květinám váže, ovoce, zelenina, upomínkové předměty vztahující se k hlavnímu městu Praze nebo k České republice s výjimkou textilních, výtvarná díla, pohlednice, plány a mapy hlavního města Prahy a České republiky, knižní průvodce, tisk, jízdenky městské hromadné dopravy, SIM karty, ceniny, drobné psací potřeby, tabákové výrobky a drobné kuřácké potřeby, občerstvení (stravovací služby), balené potraviny, balené nápoje, pekárenské výrobky, cukrovinky zmrzlina, vstupenky na kulturní programy, jízdenky na okružní jízdy hlavním městem Prahou a lodní lístky na vyhlídkové plavby, čištění bot, půjčování nemotorových dopravních prostředků (loděk, kol a podobně včetně servisu), fotografické služby včetně prodeje drobných fotopotřeb, půjčování elektronických audio průvodců určených pro prezentaci památek, muzeí, galerií a uměleckých děl, pouze příležitostně velikonoční, dušičkové a vánoční zboží; 

b) tržní místa v prostorách metra (vestibuly, podchody a společné haly), u nichž konkrétní zboží uvedené v příloze č. 1 nesmí být jiné než květiny, tisk, knihy, kalendáře, jízdenky městské hromadné dopravy, SIM karty a pouze příležitostně velikonoční a vánoční zboží; 

c) ostatní tržní místa, u nichž konkrétní druh zboží nebo poskytované služby uvedený v příloze č. 1 k tomuto nařízení nesmí být jiný než u písmene a) a potraviny živočišného původu podle jiného 4 

právního předpisu3), cukrovinky, suché plody, koření, houby, bylinky, káva, čaj, kakao, výrobky uměleckých řemesel, oděvy, oděvní doplňky, textilní a kožená galanterie, obuv, bytový textil, keramické, dřevěné a proutěné výrobky, nádobí a potřeby pro domácnost, sportovní potřeby, potřeby pro zahrádkáře, chovatelské potřeby, hobby potřeby, hračky, knihy, kalendáře, papírenské zboží, bižuterie, brýle, drogistické zboží, kosmetika, služby (např. půjčování sportovních potřeb, čištění peří, broušení nožů a nůžek, výroba klíčů). 

3) § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Na tržních místech uvedených v odstavci 1 lze prodávat alkoholické nápoje pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

(3) Trhy se podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby rozdělují na: 

a) farmářské trhy se sortimentem zboží, čerstvého či zpracovaného, pocházejícího od zemědělců, pěstitelů, zahrádkářů, sběračů lesních plodů a hub a dále přímo od malých producentů nebo jejich prodejců, měnícím se podle ročního období, kterým je ovoce, zelenina, květiny, byliny, med, vejce, mléčné a masné výrobky, maso, ryby, rybí výrobky, pečivo, kvasnice, kvásek, další zemědělské a zahrádkářské produkty; na těchto trzích lze prodávat i jiné zboží, a to produkty lidových uměleckých řemesel z proutí, šustí, dřeva, keramiky a zboží manufakturních mýdláren pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení; 

b) potravinové trhy, které jsou jiné trhy než farmářské trhy, se sortimentem pekárenské výrobky, obiloviny, potraviny živočišného původu podle jiného právního předpisu3), ovoce a zelenina a výrobky z nich, oleje, suché plody, koření, houby, bylinky, cukrovinky, káva, čaj, kakao, dochucovací prostředky, balené potraviny, balené nápoje, zmrzlina; 

c) květinové trhy se sortimentem květiny řezané, květiny hrnkové, semena, sadba, cibuloviny, okrasné dřeviny, stromky, bylinky, užitková keramika, proutěné a košíkářské zboží, aranžmá ze suchých a živých květin, nářadí a pomůcky pro zahrádkáře, dekorační předměty do zahrady; 

d) umělecko-řemeslné trhy se sortimentem výtvarných děl (např. obrazy, grafiky, sochy, umělecké fotografie) a produktů uměleckých řemesel (např. produkty podle písmene a), košíkářské zboží, kovářské zboží, sklářské zboží, textilní výrobky pro kuchyň, šperky, výšivky, krajky, designové oděvy); součástí trhů jsou i ukázky tvorby uměleckých děl a ukázky řemesel; 

e) trhy se smíšeným sortimentem zboží oděvy, oděvní doplňky, textilní galanterie a kožená galanterie, obuv, nábytek, bytové zařízení, bytový textil, skleněné, porcelánové, keramické, dřevěné a kožené výrobky, nádobí a potřeby pro domácnost, elektrické přístroje, elektronika, nosiče pro záznam obrazu a zvuku, náhradní díly a příslušenství k motorovým vozidlům, potřeby pro motoristy, sportovní potřeby, potřeby pro zahrádkáře, chovatelské potřeby, hobby potřeby, kuřácké potřeby, hračky, tisk, knihy, kalendáře, papírenské zboží, mapy, pohlednice, plány, bižuterie, brýle, drogistické zboží, kosmetika, vstupenky na společenské a kulturní akce, služby (např. broušení nožů a nůžek, výroba klíčů); 

f) specializované trhy (např. gastronomické trhy, trhy národnostních kultur, fair trade [obchodní partnerství založené na dialogu, transparentnosti a úctě, jehož cílem je větší spravedlnost v mezinárodním obchodě], trhy zaměřené na výrobky chráněných dílen); 5 

g) bleší trhy se sortimentem zboží použité předměty nabízené i soukromými osobami bez nutnosti živnostenského oprávnění; 

h) trhy se sortimentem vztahujícím se k období Velikonoc s dobou provozu nejdříve 21 dní před Velikonoční nedělí a nejdéle 7 dní po Velikonoční neděli se sortimentem zboží velikonoční ozdoby, pomlázky, velikonočních pohledy a přání, cukrovinky, suché plody, velikonoční upomínkové předměty, řehtačky, květiny a sortiment, který se ke květinám váže, textilní zboží s velikonoční tématikou (ubrusy, prostírání atd.), výrobky z vlny, výrobky uměleckých řemesel, výtvarná díla, hračky, přírodní kosmetika, výrobky z medu; 

i) trhy se sortimentem vztahujícím se k období Dušiček s dobou provozu nejdříve 21 dní před dnem Památky zesnulých a nejdéle do 6.11. se sortimentem zboží květiny a doplňkový sortiment, který se ke květinám váže, svíčky, svícny, věnce a chvojí; 

j) trhy se sortimentem vztahujícím se k období Vánoc s dobou provozu nejdříve týden před 1. adventní nedělí a nejdéle do 6. ledna následujícího kalendářního roku se sortimentem zboží vánoční ozdoby, svíčky, svícny, aromalampy, solné lampy, věnce, františky, purpura, prskavky, stojany na stromečky, betlémy, vánoční dekorace, vánoční papír a další balicí potřeby, ubrousky, vánoční pohledy a přání, kalendáře, cukrovinky, suché plody, vánoční upomínkové předměty, květiny a sortiment, který se ke květinám váže, věnce, chvojí, textilní zboží s vánoční tématikou (ubrusy, prostírání atd.), výrobky z vlny, zimní doplňky (čepice, šály, rukavice), výrobky uměleckých řemesel, výtvarná díla, hračky, přírodní kosmetika, výrobky z medu. 

(4) Na trzích uvedených v odstavci 3 lze poskytovat občerstvení (stravovací služby) a prodávat alkoholické nápoje pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

(5) Ostatní místa pro prodej zboží nebo poskytování služeb se podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby rozdělují tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

(6) Konkrétní druh zboží nebo poskytované služby, uvedený u tržnic a tržišť v příloze č. 1 k tomuto nařízení, nesmí být jiný než druh zboží nebo poskytované služby vedený u tržních míst a míst pro konání trhů; v tržnicích a na tržištích lze prodávat i jiný druh zboží za podmínky, že jeho podíl nepřesáhne 10 % počtu prodejních míst. 

(7) Sortiment uvedený v odstavci 3 písm. h) až j) lze prodávat v období Velikonoc, Dušiček a Vánoc také na tržnicích, tržištích a tržních místech, u kterých je v příloze č. 1 k tomuto nařízení uvedeno pod druhem zboží dušičkové, vánoční a velikonoční zboží. 

§ 3 

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti 

(1) Kapacita jednotlivých tržnic, tržišť, trhů a tržních míst (počet prodejních míst nebo prostor v metrech čtverečních) je stanovena v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Příloha č. 1 k tomuto nařízení dále obsahuje vymezení prostoru v metrech čtverečních u míst pro nabídku služby podle § 1 odst. 8 písm. b) a c), míst pro nabídku služby podle § 1 odst. 11, předsunutých prodejních míst a míst pro nabídku zboží. 6 

(2) Tržnice, tržiště, trhy a tržní místa se správcem musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeny jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou provozovatele – fyzické osoby nebo názvem popřípadě obchodní firmou u provozovatele – právnické osoby a identifikačním číslem provozovatele, na tomto místě musí být rovněž uvedeno jméno a příjmení správce, doba prodeje zboží a poskytování služeb, u tržnic, tržišť a trhů musí být rovněž vyvěšen tento tržní řád s plánkem podle § 1 odst. 2 a 3. 

(3) Tržnice, tržiště, trhy a tržní místa musí být vybaveny tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz na zpevněném povrchu; mezi prodejními zařízeními musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu s jiným právním předpisem4). 

4) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 17 odst. 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

(4) Tržnice, tržiště, trhy a tržní místa musí být podle charakteru prodávaného zboží nebo poskytované služby dále vybaveny takto: 

a) u potravin zařízeními požadovanými jinými právními předpisy5), 

b) u ovoce, zeleniny, potravin živočišného původu a dalšího zboží musí být zajištěna vhodná prodejní zařízení, popřípadě na ně navazující podložky tak, aby toto zboží nebylo uloženo přímo na zemi; 

c) u oděvů samostatným, alespoň plentou odděleným prostorem a zrcadlem pro jejich vyzkoušení; 

d) u obuvi místem ke zkoušení obuvi vsedě, zrcadlem a lžící na boty; 

e) u elektrospotřebičů a elektronického zboží přípojkami energií pro předvedení prodávaného zboží. 

(5) Tržnice, tržiště, trhy a tržní místa musí být vybaveny takovým osvětlením, které umožní spotřebiteli prohlédnout prodávané zboží, přečíst návod ke spotřebě a označení prodejních zařízení podle jiných právních předpisů5). 

(6) Tržnice, tržiště a trhy musí být vybaveny při prodeji ovoce a zeleniny tekoucí pitnou vodou pro jejich omytí. Ke splnění této povinnosti lze využít barel vybavený kohoutem pro stáčení vody. 

(7) Tržnice, tržiště a trhy musí být vybaveny při prodeji potravin živočišného původu tekoucí pitnou vodou. 7 

§ 4 

Doba prodeje zboží a poskytování služeb 

(1) Tržnice a tržiště mohou být provozovány po dobu celého kalendářního roku, doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržnicích a tržištích je od 6.00 do 20.00 hodin, pokud v příloze č. 1 k tomuto nařízení není pro jednotlivé tržnice a tržiště stanoveno jinak. 

(2) Tržní místa mohou být provozována po dobu celého kalendářního roku nebo, s přihlédnutím k sortimentu prodávaného zboží a poskytovaných služeb, podle poptávky po nich, pouze v určitém období roku, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je od 6.00 do 20.00 hod., pokud v příloze č. 1 k tomuto nařízení není pro jednotlivá tržní místa stanoveno jinak. 

(3) Trhy jsou provozovány v určitém období roku, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení, s výjimkou trhů uvedených v § 2 odst. 3 písm. h) až j), u kterých je stanovena maximální doba jejich provozu. Doba prodeje je od 7.00 do 21.00 hodin, pokud není v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro jednotlivé trhy stanoveno jinak. 

§ 5 

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti 

(1) Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržnicích, tržištích, trzích a tržních místech jsou všechny zúčastněné osoby (provozovatelé, prodávající a poskytovatelé služeb) povinny: 

a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě, 

b) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, celoročně schůdnost, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor; 

c) předcházet vzniku plastových odpadů minimalizací používání jednorázových plastových výrobků a obalů; preferovat využití znovu použitelného či vratného nádobí, zejména nápojových kelímků; 

d) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem určené místo utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů; 

e) prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými nepříznivými vlivy (prach, vlhko, kouř a podobně); 

f) k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu, 

g) ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji již očištěné a zbavené zavadlých částí, 

h) k prodeji a nabídce zboží a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, nezdržovat se v uličkách před stánky bezdůvodně a neumísťovat tam nic, co by znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod zákazníků; 

i) osobními vozidly zde parkovat pouze v prostoru určeném provozovatelem v souladu s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích. 

(2) Pro restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa platí odstavec 1 písm. a) až e). 8 

§ 6 

Pravidla, která musí dodržet provozovatel tržnice, tržiště, trhu a tržního místa k zajištění jejich řádného provozu 

(1) Provozovatel tržnice, tržiště nebo trhu je povinen: 

a) umístit tento tržní řád a plánek tržnice nebo tržiště s číselným nebo obdobným označením prodejních zařízení na vhodném, trvale viditelném místě; 

b) oddělit a viditelně označit farmářský trh, bude-li se ve stejném čase, na jednom místě, paralelně konat více trhů; 

c) dohlížet na dodržování § 3 až 5 zúčastněnými osobami, 

d) přidělit prodejcům a poskytovatelům služeb prodejní zařízení nebo konkrétní místa a vést o přidělení evidenci a uchovávat ji nejméně po dobu 1 kalendářního roku; 

e) zajistit provádění pravidelného úklidu zařízení a všech prostor a průběžné deratizace, 

f) určit prostor pro odkládání odpadů, zajistit dostatečný počet sběrných nádob pro jednotlivé druhy a kategorie odpadů, zajistit pravidelný odvoz a využití nebo odstranění těchto odpadů; zajistit vhodný sběr a svoz odpadů živočišného původu; 

g) zajistit dostatečný počet sběrných nádob na odpad od zákazníků včetně pravidelného svozu a odstranění tohoto odpadu, 

h) vyčlenit podle místních možností prostor pro skladování zboží v průběhu prodeje a po skončení prodeje, 

i) časově vymezit vjezd motorových vozidel do prostor tržnice i tržiště, 

j) zajistit, aby zde nebyl realizován prodej mimo přidělená konkrétní místa; 

k) zajistit pro prodejce a poskytovatele služeb možnost používání hygienického zařízení (záchod, tekoucí voda k umytí rukou), při prodeji potravin v rozsahu upraveném jinými právními předpisy5); 

l) umožnit prodej hub nebo jiných přírodních plodin určených Ministerstvem zdravotnictví jen osobám držícím osvědčení o tom, že prokázaly základní znalosti takových plodin před zkušební komisí, kterou ustavuje orgán ochrany veřejného zdraví; 

m) pokud mají být na tržnici, tržišti nebo trzích prodávána živá zvířata včetně prodeje ryb, jejich zabíjení a opracování, vymezit v rámci tržnice, tržiště nebo trhu místo, splňující veterinární podmínky pro jejich prodej, které si nechal předem schválit orgánem veterinární správy; 

n) při prodeji potravin živočišného původu zajistit odpovídající přívod pitné vody, odtok odpadní vody a přísun elektrické energie; 

o) dochází-li zde k prodeji také jinými osobami než podnikateli nebo jejich zaměstnanci (tak zvané burzy, bleší trhy a podobně), oddělit jasně taková místa od ostatních, sloužících k podnikání. 

(2) Pro provozovatele tržního místa platí odstavec 1 písm. c), h), j) a l). 

(3) Provozovatel může k zajištění provozu tržnice, tržiště, trhu a tržního místa určit fyzickou osobu – správce. 9 

§ 7 

Formy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se nařízení nevztahuje 

(1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na prodej tisku prostřednictvím kamelotů, na prodej vstupenek na kulturní akce před objekty, v nichž se konají, v den jejich konání, po dobu 4 hodin před jejich zahájením a bez omezení pohybu chodců, na prodej zvukových a obrazových nosičů jejich autory při provozování jejich pouliční produkce, na poskytování služeb a prodej zboží na restauračních zahrádkách v době od 8.00 do 22.00 hodin, na zásilkový prodej, na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí, na velikonoční prodej kraslic a pomlázek, na prodej zboží a poskytování služeb na lodích určených k dopravě osob a to při plavbě v rámci jejich trasy, na podnikatelskou činnost na botelech, na nabídku a prodej květin na předsunutých prodejních místech a místech pro nabídku zboží. 

(2) Toto nařízení se dále nevztahuje na prodej při kulturních akcích jako jsou koncerty, divadelní představení, módní a jiné tematické přehlídky, sportovních akcích, promítání v letních kinech a vysílání přenosů z velkoplošných obrazovek, realizovaný v místě, kde se akce koná, a to po dobu konání akce. 

(3) Toto nařízení se dále nevztahuje na prodej lodních lístků na vyhlídkové plavby, pokud se prodávají v přístavu, přístavišti a vývazišti nebo na plavidle či z plavidla, nacházejícím se na takovém místě, podle jiného právního předpisu2). 

(4) Toto nařízení se dále nevztahuje na sousedské slavnosti po dobu nepřesahující 2 dny v kalendářním měsíci, pokud se konají v různých lokalitách městské části a nikoliv ve vzájemné bezprostřední blízkosti. 

(5) Toto nařízení se dále nevztahuje na bikesharing podle odstavce 9. 

(6) Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej od 7. do 24. prosince kalendářního roku. 

(7) Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20 dnů před Velikonočním pondělím. 

(8) Za sousedské slavnosti se pokládá společné sdílení veřejného prostranství6) podle jiného právního předpisu obyvateli konkrétních lokalit, kdy program slavnosti připravují sami obyvatelé zapojených lokalit spolu s dobrovolníky nebo místními spolky. 

6) § 14b zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

(9) Za bikesharing se pokládá poskytování služby úplatného užívání sdílených viditelně označených jízdních kol bez asistence další osoby, která si lze vypůjčit na 1 stanovišti a vrátit na jiném stanovišti, kterým se pro účely tohoto nařízení rozumí jakékoliv veřejně dostupné místo v rámci předem určené oblasti. 10 

§ 8 

Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb 

(1) Pochůzkový prodej na území hlavního města Prahy je zakázán s výjimkou jeho provádění ve sportovních zařízeních, otevřených koupalištích, plovárnách a bazénech k tomuto účelu určených rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1). 

(2) Podomní prodej na území hlavního města Prahy je zakázán. 

(3) Pochůzkové poskytování služeb na území hlavního města Prahy je zakázáno s výjimkou 

doprovázení skupin nebo jednotlivců s výkladem průvodce. 

(4) Pojízdný prodej je na území historického jádra hlavního města Prahy prohlášeného za památkovou rezervaci zakázán, s výjimkou veřejně přístupné části komplexu zahrad vrchu Petřína (Kinského zahrada, Nebozízek, Petřínské sady, Seminářská zahrada, Lobkovická zahrada, Strahovská zahrada, Růžový sad a Park u Petřínské rozhledny), Karlova náměstí a Zítkových sadů. 

(5) Nabízení pornografického tisku na území hlavního města Prahy je zakázáno, s výjimkou případů, kdy je tento tisk nabízen v zatavené folii upravené tak, aby byl viditelný pouze název tisku. 

(6) Za pochůzkový prodej se pokládá prodej zboží s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemísťuje nebo postává na místě. Pochůzkovým prodejem není prodej vstupenek na kulturní akce před objekty, v nichž se konají, v den jejich konání, po dobu 4 hodin před jejich zahájením a bez omezení pohybu chodců, prodej a distribuce tisku prostřednictvím kamelotů. 

(7) Za podomní prodej se pokládá prodej, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu, byt od bytu nabízeno a prodáváno zboží nebo poskytovány služby. 

(8) Za pochůzkové poskytování služeb se pokládá též činnost, která souvisí s realizací předem zakoupené nebo objednané služby. Není rozhodující, zda ten, kdo službu poskytuje, se při této činnosti přemisťuje nebo postává na místě. 

§ 9 

Porušení tohoto nařízení se postihuje podle jiných právních předpisů7). 

7) Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. 11 

§ 10 

Zrušovací ustanovení 

Zrušují se: 

1. Nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád. 

2. Nařízení č. 5/2012 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád. 

3. Nařízení č. 14/2012 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2012 Sb. hl. m. Prahy. 

4. Nařízení č. 23/2012 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Nařízení č. 9/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Nařízení č. 2/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Nařízení č. 16/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Nařízení č. 8/2015 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Nařízení č. 13/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Nařízení č. 11/2018 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Nařízení č. 8/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Nařízení č. 13/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

13. Nařízení č. 9/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 11 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022. 

MUDr. Zdeněk H ř i b, v. r. 

primátor hlavního města Prahy 

doc. Ing. arch. Petr H l a v á č e k, v. r. 

I. náměstek primátora hlavního města Prahy