Tržní řád

Farmářské trhy Praha 14 – Černý most

Stanice metra „B“ – Černý Most

Preambule

Farmářské trhy Praha 14 se konají v prostoru ulice Briksova u východu ze stanice metra „ČERNÝ MOST  trasa B“, provozní doba trhů je 1x týdně každý pátek, v čase od 10.00 do 19.00 h. Správcem trhu, zodpovědným za provoz je občanské sdružení POD PLATANY (IČO 22864636). Provozovatelem trhu je Městská část Praha 14. Prodej zde mohou provozovat výhradně právnické nebo fyzické osoby, které mají oprávnění k předmětné činnosti a které mají uzavřenu smlouvu se správcem trhu.

Článek 1

Předmět prodeje

Předmětem prodeje na Farmářských trzích (dále „FT“) jsou zejména zemědělské plodiny a potravinářské výrobky z produkce malých pěstitelů, chovatelů a zpracovatelů z Čech a Moravy. Zejména se jedná o ovoce – zeleninu a výrobky z nich, mléko a mléčné výrobky (zejména sýry, tvarohy, jogurty a máslo), vejce, byliny a koření, chléb a slané i sladké pečivo, med a výrobky z medu, maso porcované (hovězí, vepřové, drůbeží, skopové, atd.) a všechny druhy masných výrobků z nich, šťávy, mošty, zavařeniny, květiny a sadba, občerstvení  apod. Na FT se mohou v rámci akcí a speciálních událostí objevit i farmářské produkty zahraničního původu s tím, že jejich nabídka bude omezená, bude uváděna země a místa původu produktů a tato nabídka nepřekročí 15% celkové potravinářské nabídky trhů (např. olivový olej, brynza, mořské ryby, apod.).

Předmětem prodeje na FT mohou být v omezené míře i rukodělné a řemeslné výrobky malých dílen a výrobky chráněných dílen.

Článek 2

Základní podmínky prodeje

Základními podmínkami prodeje jsou tyto skutečnosti:

k prodeji smí být používány pouze prodejní místa k tomuto určená provozovatelem a správcem trhů;

bude zajištěno prokazatelné seznámení prodejců s tržním řádem (dále jen TŘ) a jeho dodržování;

bude zajištěno prokazatelné seznámení prodejců s Nařízením č. 9/2011 Sb. hl.m.Prahy, kterým vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů a dodržování těch ustanovení, které se prodejce na tržišti se správcem týkají.

Článek  3

Základní povinnosti prodejce

1/ Prodejní místa právnických osob musí být označeny obchodní firmou, identifikačním číslem, sídlem a jménem fyzické osoby odpovědné za činnost provozovny (tržního místa). Při prodeji zboží fyzickou osobou musí být prodejní místo označené obchodní firmou, identifikačním číslem, místem podnikání a jménem fyzické osoby odpovědné za činnost provozovny (tržního místa).

2/ Prodej není povolen osobám mladším 15-ti let a osobám jinak nezpůsobilým k provozování této činnosti.

3/ Prodávaný sortiment musí být viditelně označen cenovkami a datem spotřeby.

4/ Prodejce nesmí o výrobcích a zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat spotřebitele.

5/ Prodejce je povinen uvolnit průchod nebo průjezd pracovníkům záchranné služby, požární ochrany a policie a v závažných případech i jiným osobám.

6/ Prodejce je povinen ve smyslu vyhlášky hl.m.Prahy č.8/1980 Sb. NVP o čistotě na území hl.m.Prahy (úplné znění vyhlášeno pod č. 5/1985 Sb.NVP), hygienických předpisů a Nařízení č.9/2011 Sb. hl.m.Prahy,  kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Dodržovat druh sortimentu uvedený ve smlouvě s provozovatelem,

Dodržovat zásady osobní hygieny a udržovat i svůj pracovní oděv v čistotě,

Udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a zajistit schůdnost pro zákazníky, průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na správcem určené místo podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů,

Na vlastní náklady si zajistit zařízení pro hygienické skladování a likvidaci vedlejších živočišných produktů a na požádání kontrolního orgánu předložit potvrzení o likvidaci.

K prodeji používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného materiálu a dobře čistitelného materiálu,

Prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými nepříznivými vlivy (prach, vlhko, kouř, hmyz apod.),

Ovoce, zeleninu a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji již očištěné a zbavené zvadlých částí,

K prodeji zboží užívat jen místa k tomu určená, nezdržovat se v uličkách před stánky bezdůvodně  a neumísťovat tam nic, co by znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod zákazníků,

Prodejce je povinen dbát na pravidla osobní hygieny všech osob podílejících se na zacházení s prodávanými živočišnými produkty (musí být k dispozici odpovídající zařízení na přívod teplé nebo studené pitné vody). Pitná voda je nutná jak pro mytí rukou prodávajících, tak pro mytí pracovních nástrojů, které jsou používány pro prodej živočišných produktů. Na stánky je povinen si zajistit mobilní kanystry s kohoutkem a dřez s jímací nádobou pod ním.

Po skončení prodeje zanechat stanoviště čisté, uklizené a dezinfikované

Pro porušení tohoto ustanovení může kontrolní orgán prodej s okamžitou platností přerušit nebo zakázat. Totéž má právo i správce tržiště.

7/ Prodejce je povinen zajistit zásobování dle článku 6 TŘ. V případě porušení článku 6 TŘ bude prodej ukončen bez náhrady.

8/ Osoby prodávající potravinářské zboží musí mít u sebe platný zdravotní průkaz, musí dodržovat hygienické předpisy a odpovídají za zdravotní nezávadnost prodávaného zboží.

9/ Prodejce je povinen důsledně dodržovat veterinární zákon 166/1999 Sb. , veškeré novely a prováděcí předpisy tohoto zákona. (příloha tržního řádu) a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (zejména příloha II, kapitola III), dále Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů na trzích a tržnicích včetně farmářských a vánočních trhů vydané MěVS v Praze SVS, které jsou přílohou tržního řádu.

10/ Prodejce je povinen skladovat a uchovávat produkty živočišného původu v chladicích boxech popřípadě mrazicích boxech ( Vet.zákon, hyg.předpis ), pokud si nemůže toto zařízení zajistit, tak před každým trhem objedná toto zařízení u provozovatele tržiště a tento ho pro něj zapůjčí.

11/Prodejce je povinen mít na stánku příslušenství, které přichází do styku s potravinami, mít v dobrém stavu a musí být snadno čistitelné, a je-li nezbytné, dezinfikovatelné. Požaduje se použití hladkých, omyvatelných, nerezavějících a netoxických materiálů. Musí mít odpovídajícím způsobem zajištěno čištění, jeli nezbytné, dezinfekce pracovních nástrojů a zařízení.

12/Prodejce musí mít zajištěno, aby pracovní úkony probíhaly za hygienických podmínek, jestliže jsou potraviny čištěny jako součást prodeje.

13/ Prodejci jsou povinni uposlechnout všech příkazů správce tržiště.

14/ Prodejci nesmí odkládat své osobní věci a zboží mimo vymezený prostor prodejního zařízení.

15/ Kopie živnostenského listu – Na provozovně musí být k dispozici kopie živnostenského listu – výpisu ze živnostenského úřadu, na odpovídající předmět podnikání, dále faktura nebo doklad o původu zboží.

16/ Prodejce je povinen předložit při kontrole doklad o smluvním vztahu odpovědného zástupce k podnikateli, je-li ustanoven.(Tento doklad lze doložit dodatečně na úřad, pokud není v provozovně při kontrole k dispozici.)

17/ Prodejce je povinen doložit nájemní smlouvu s provozovatelem tržiště, tedy se společností   POD PLATANY o.s.

18/ Podnikatel musí ustanovit odpovědnou osobu za provoz stánku, její jméno musí být uvedeno na označení (ceduli) na stánku.

19/ Podnikatel je povinen předložit doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu k poskytování služeb (faktury apod. lze doložit dodatečně na úřad).

20/ V provozovně musí být přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka – to znamená, že prodavač na stánku musí být schopen se domluvit česky!

21/ Podnikatel nebo osoba jednající jménem podnikatele na provozovně (stánku) musí prokázat totožnost tj. mít u sebe občanský průkaz nebo jiný doklad (pas). Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím rodinných příslušníků nebo zaměstnanců. Při kontrole je nutné doložit pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti (lze doložit dodatečně na úřad).

22/ Na žádost zákazníka je podnikatel povinen vydávat doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, tj. paragon. Na tomto dokladu musí být uvedeno:

Označení podnikatele obchodní firmou (právnická osoba) nebo jménem a příjmením (fyzická     

   osoba)

Identifikační číslo

datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby

druh zboží nebo služby

cena

paragony musí být na stánku k dispozici pro kontrolní orgány

23/ Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané zboží a výrobky byly přímo, viditelně a srozumitelně označeny označením výrobce nebo dovozce, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti popř. rozměru, údaji o složení materiálu, jde-li o textilní výrobky. Potravinářské výrobky musí být označeny datem minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti, jde-li o potraviny podléhající zkáze. Obuv musí být označena údaji o materiálech použitých v jejich hlavních částech. Není-li vhodné nebo účelné prodávané výrobky vzhledem k jejich povaze takto označit, je prodávající povinen tyto údaje na požádání spotřebitelů nebo orgánů, které provádějí dozor pravdivě sdělit popřípadě doložit. Informace na výrobcích musí být uvedeny v českém jazyce nebo v podobě srozumitelných symbolů (piktogramů).

24/ Prodávající je povinen informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobku či služeb jinak vhodně zpřístupnit, tj. vyvěsit ceník.

25/ Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb. Za klamání spotřebitele se považuje také nabídka nebo prodej výrobků nebo zboží porušující práva duševního vlastnictví tj. prodej padělků registrovaných značek. 

26/ Prodejce nesmí používat, klamavé zdravotní tvrzení. Výrobky s účinky na zdraví člověka smí prodávat a nabízet pouze s certifikací Ministerstva zdravotnictví ČR.

27/ Pro vážení potravin lze používat pouze tzv. cejchovanou váhu tj. váhu ověřenou Českým metrologickým institutem. Podnikatel musí doložit ověřovací list resp. Váha musí být opatřena platnou úřední značkou (nálepka).

28/Prodejce musí zajistit aby obaly použité pro první a další balení potravin nebyly zdrojem kontaminace. Materiály pro první balení musí být skladovány takovým způsobem, aby nebyly vystaveny riziku kontaminace.

29/Prodejce musí zajistit aby prodejní zařízení bylo udržováno čisté a v dobrém stavu, aby bylo zabráněno riziku kontaminace, zejména zvířaty a škůdci.

28/ K prodeji používat pouze elektrické nebo plynové spotřebiče opatřené platnou revizní zprávou a schválené státní zkušebnou pro provoz v ČR nebo EU – doklad o revizi je prodejce povinen mít u sebe na stánku. (nutno doložit pro případ kontroly na vyžádání na prodejním místě)

29/ Všichni prodejci jsou povinni bezpodmínečně dodržovat Požární řád tržiště, při porušením tohoto řádu bude prodejci okamžitě ukončena činnost.

30/ Prodejci jsou povinni dodržovat základní požární a bezpečnostní pravidla dle zákonů ČR a EU

Článek 4

Organizace a řízení provozu trhu / tržiště

Organizaci a provoz trhu/tržiště řídí správce/ pověřený zástupce v rozsahu a na základě smlouvy uzavřené  s  MČ Praha 14  a  tímto TŘ.

Umývárna a WC  pro prodejce na tržišti je zajištěna mobilním wc s umývárnou.

Úklid před zahájením trhů, při průběhu a po ukončení trhů zajišťuje externí dodavatel.

Správce trhu / tržiště zejména:

Určuje prodejní místa na trhu prodávajícím, kteří plní podmínky tohoto TŘ a vede jejich evidenci

Dohlíží na dodržování stanovených podmínek prodeje, cenových a hygienických předpisů a dodržování tržního řádu všemi zúčastněnými osobami a dbá na čistotu a pořádek

Zajišťuje, aby v prostoru trhu nebyl realizován prodej mimo prodejní zařízení (např.: pochůzkový prodej, přímý prodej ze zavazadel, apod.)

  V případě nutnosti je provozovatel trhu povinen zajistit deratizaci a desinsekci prostor tržiště

Odpovídá za splnění podmínek daných tímto TŘ

Článek  5

Kontrola trhu / tržiště

Kontrolu trhu / tržiště provádějí orgány k tomu oprávněné, zejména Česká obchodní inspekce, Státní potravinářská inspekce, Hygienická stanice Hl.M.Prahy, Státní veterinární správa, pracovníci ÚMČ Praha 14, MHMP, Městská policie Hl.M.Prahy, Státní požární dozor, Inspektorát bezpečnosti práce a správce trhu / tržiště popřípadě osoba jím určená. Tyto osoby a orgány se prokazují průkazem nebo oprávněním na kontrolu tržiště.

Při kontrolách na trhu / tržišti se prodávající osoba musí prokázat:

  Občanským průkazem

  Oprávněním k podnikání v souladu s článkem 1 tohoto TŘ

  Zaměstnanec – pracovní smlouvou

Článek 6

Zásobování trhu / tržiště

Zásobování bude prováděno z prostoru určeného správcem, tam budou mít povoleno zásobovací vozidla stát jen před začátkem a po skončení prodejní doby na dobu nezbytně nutnou na naložení a vyložení zboží. Parkování osobních i nákladních aut včetně přívěsů bude dle pokynů správce tržiště/trhu v místě jím určeném. Při porušení tohoto zákazu bude prodej přerušen a další prodej správcem prodejci zakázán. Bude-li správce upozorněn orgány Městské policie nebo orgány PČR na porušení zákazu vjezdu nebo na nepovolené parkování na místech určených pro držitele parkovací karty pro rezidenty, abonenty v Městské části Praha 14 prodejcem, je správce povinen prodej ukončit.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

Tento prodejní (provozní) řád platí pro provozování příležitostných trhů / tržišť v Praze 14, Stanice metra B – Černý most ul.Briksova v prostoru vymezeném k  tomuto účelu MČ Praha 14 , ve znění pozdějších předpisů, kterým se vydává tržní řád. TŘ zavazuje podnikatele i správce.

Provoz trhu/tržiště:   pátek  od  10.00 – 19.00 hod nebo dle určení správcem trhů / tržiště

Stavba trhů:  Tržiště je postaveno v místě určeném MČ Praha 14 a dle vydaného povolení

Navážení zboží:  v den konání akce od 8.30 do 9.30 hod.

Vyklizení prodejního stánku:  v den konání akce od 19.00 do 20.00 hod.

Vyklizení tržiště:  v den konání akce vždy do 24.00 hod.

Prodejní doba je stanovena na 10.00    19.00  hod

Mimo stanovenou prodejní dobu je užívání prodejních míst zakázáno.

Tento tržní řád vypracoval provozovatel trhu / tržiště v souladu s nařízením č.9/2011 Sb. Hl.M.Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. V případě sporu o výklad některého ustanovení tohoto TŘ platí tržní řád.

Tržní řád je platný ve dnech:  (dle tržního řádu čl.7)

Přílohy: – Veterinární zákon 166/1999 Sb.

               – Nařízení č. 9/2011 Sb. Hl.m.Prahy-Tržní řád 

               – Veterinární podmínky prodeje živ.produktů vydané MVS v Praze                                                                

                                                                                           

V Praze dne: 1. března 2013